Meny

Äldreomsorg

Norrbottens Kommuner arbetar med flera uppdrag för att bidra till ett gott åldrande, genom att underlätta samverkan mellan kommuner i länet och Region Norrbotten. Utvecklingen av en sammanhållen vård, stöd och omsorg för sjuka äldre är en viktig samverkansfråga som Norrbottens Kommuner arbetar för.

Gemensamma strategier, program och avtal

 

Avtal om dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende, avrop i ordinärt boende och tjänsteköp i särskilt boende 

Gemensamma program mellan kommuner och landsting

Gemensamma riktlinjer för samverkan, samordnad individuell plan

Gemensamma riktlinjer för samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård

Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten

Läs mer här

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. 

Senior Alert är ett kvalitetsregister där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den.

Palliativa registret är ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut.

BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) är ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

Länkar

Sveriges Kommuner och Landsting Vård och omsorg kring äldre 

Socialstyrelsen som arbetar för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre. 

Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. 

Svenskt Demenscentrum är en egen stiftelse. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.