Meny
pussel färdigt.jpg

Avslutade utvecklings- och förbättringsarbeten

Norrbottens Kommuner har drivit och medverkat i ett flertal utvecklings- och förbättringsarbeten inom Social Välfärd. Här presenteras ett urval av dessa.

RemoAge

RemoAge var ett treårigt projekt (2015-2018) som finansierats av EU inom programmet Northern Periphery and Arctic (NPA). Deltagande länder har varit Skottland, Norge och Sverige. Syftet med projektet har varit att utarbeta och testa nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar så att sjuka äldre personer som bor i glesbygd kan bo kvar i sina hem.

Läs mer

Samverkan mot våld

Den som utsatts för våld i nära relation och dennas närstående har rätt till ett samlat och effektivt samhällsstöd. Stödet ska utgå från den våldsutsattas behov. Huvudmän för projektet är kommunerna i Norrbotten, Polisen, Åklagaren och Norrbottens läns landsting. 

Koh I Noor

Koh-I-Noor var ett 2-årigt kunskapsutvecklingsprojekt för personal inom särskilda boendena LSS, kommunal regi i Norrbotten. Projektets målgrupp var baspersonal, chefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och pedagoger. Totalt uppgick antalet deltagare till ca 700 personer. 

Kunskap till praktik

Socialstyrelsen kom i februari 2007 ut med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Kommunerna i Norrbotten och Norrbottens läns landsting har sedan dess samarbetat kring implementeringen Regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har gjort en överenskommelse inom ramen för Kunskap till praktik. Syftet är att förstärka barn-  och föräldraperspektivet  inom missbruks - och beroendevården genom att utveckla föräldrastöd och uppmärksamma de utsatta barnen i missbrukmiljöer.

Familjehemsprojektet

Detta projekt är nu en permanent verksamhet med Luleå kommun som huvudman. Projektet avslutades 31 augusti 2009.

Reflexen, kunskapsutveckling till området "Stöd till personer med funktionsnedsättning"

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har i överenskommelse 2013 kommit fram till att arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten under 2013 ska utvidgas till att även omfatta verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Hospitering med utbildningsinslag

Projektets uppdrag var att utforma utbildning med hospiteringsinslag för personal som arbetar i landstingets psykiatriverksamhet och för kommunernas personal som ger socialt stöd och service till personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar i Norrbottens Län.

Länsgemensamt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning

Projektet ska bygga vidare på de lärdomar som vårt ESF projekt Koh-I-Noor utmynnade i, dvs att implementera och utveckla kostnadseffektiva metoder för kompetensutveckling och att skapa goda relationer och förutsättningar till dialog och reflektion på arbetsplatsen.

Bättre liv för sjuka äldre

Antalet och andelen äldre kvinnor och män i befolkningen kommer att öka och om ca tio år behöver vård och omsorg om äldre ha anpassats till de nya förutsättningarna. I Norrbotten samarbetar kommunerna via Kommunförbundet Norrbotten tillsammans med landstinget om  "Bättre omhändertagande vid demens", "Samordnad individuell plan", "Vårdprevention-Senior Alert", "Utveckling av palliativ vård", "Sammanhållen vård och omsorg" samt "Läkemedel".  Området "Strokevård" är avslutat.

Kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende - "hemsjukvårdsutredningen"

Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har var för sig gett i uppdrag att utreda en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Verksamhetsöverföringen skedde från 1 januari 2013.

Hemsjukvården har utvärderats under 2016. Läs utvärderingens slutrapport