Meny

Regionalt utvecklingsarbete

BoU-satsningen

Utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården handlar om att initiera ett långsiktigt förbättringsarbete kring den prioriterade frågan systematisk uppföljning av barn och unga placerade i familjehem och HVB. De två första åren fanns ett fokus på de placerade barnen. Överenskommelsen för 2013 innebar att utvidga satsningen till att omfatta hela den sociala barn-och ungdomsvården.

 

Stärkt skydd för barn och unga

I juni 2015 antog SKL:s handlingsplan "Stärkt skydd för barn och unga" som innehåller konkreta förslag för att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Handlingsplanen innehåller 44 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Och lyfter tre huvudområden:

  • Tydligt uppdrag
  • God arbetsmiljö
  • Tillgång till aktuell kunskap

 

”Stärkt skydd för barn och unga” för Norrbottens län”

Under 2016 har socialcheferna i Norrbotten arbetat med och tagit fram en handlingsplan för samtliga kommuner i Norrbotten där tre aktiviteter är länsgemensamma.

  • Kompetensförsörjning, LuMo samtalscirklar för nyanställda socialsekreterare
  • Barns delaktighet, FoU-cirklar
  • Samverkan, Norrbus

BBIC – barns behov i centrum

Norrbottens Kommuner stödjer länets arbete med BBIC. BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.

BBIC-samordnare för Norrbottens län

Eva Lakso

E-post: Eva.lakso@soc.lulea.se

Bakgrund

Det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården, kallat BoU-satsningen, bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKL som skrevs under i januari 2011; "Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område". Utvecklingsarbetet är en del av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutvecklingen. Målet med de regionala strukturerna är att de långsiktigt ska försörja det egna länet/ den egna regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och även utgöra en arena för politiska prioriteringar och strategier inom vård och omsorg. Stödstrukturerna ska skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och berörda delar av hälso- och sjukvården.