Meny

Remo Age

Norrbottens Kommuner deltar i ett 3-årigt EU projekt där huvudmålet är att implementera nya arbetssätt genom att nyttja modern teknik.

Projektet pågår under 150501 – 180430. I projektet arbetar kommunerna tillsammans med berörd hälso- och sjukvård i Region Norrbotten.

Syftet är att:

att stödja sjuka äldre personer som bor i glesbygd och möjliggöra kvarboende
att brukare/patienter och anhöriga blir självständigare, känner sig tryggare och mer  delaktiga i sin vård och omsorg  
att utveckla arbetsmetoder för att stärka samverkan mellan vårdgivare och som underlättar vardagen för patienter 
att frigöra personalresurser för att klara av utmaningen med demografin                                                                         
I projektet arbetar vi med följande införandepiloter:

Konsultation med hjälp av videokommunikation (teknik som används i exemplar 1 - 7 nedan är surfplatta, bärbar dator, PC med kamera och videotjänst.

1. Läkaren rondar boende på särskild boende

Ansvarig läkare har kontakt med sjuksköterskan på särskild boende via surfplatta/PC och den/de aktuella boenden kan delta i samtalet via bildkommunikation

Arbetssättet används som komplement till ordinarie ronder då behov uppstår på särskild boende och därmed behöver man inte vänta med konsultationen.

2. Undersköterskan på särskild boende konsulterar ansvarig sjuksköterska i kommunala hemsjukvården

Sjuksköterskan i kommunal verksamhet har stort ansvarsområde på kvällar, nätter och helger. När ett boende på ett särskild boende blir sjuk ringer undersköterskan till sköterskan för att konsultera ang boendes hälsotillstånd. Det kan hända att sköterskan vid det tillfället befinner sig 8 mil borta och istället för att åka iväg kan sköterskan via bild göra en bedömning om den boendes hälsotillstånd.

3. Undersköterskan inom hemtjänsten konsulterar ansvarig sjuksköterska i kommunala hemsjukvården

Hemsjukvårdens sjuksköterska har ett stort geografiskt område med många samtal från hemtjänsten ang. hemsjukvårdspatientens hälsoläge.  Detta gör att sjuksköterskan ofta får göra  prioriteringar över vilka patienter som har behov av besök. Genom att nyttja videotjänst i kommunikationen mellan hemtjänst och sjuksköterskan ökar man kvalitén och tryggheten i bedömningen samt får patienten en snabbare bedömning och möjlighet till uppföljning och ev förebygga behov av besök inom akutsjukvård och akuta inläggningar inom slutenvården.

4. Sjuksköterskan i hemsjukvård tillsammans med patienten gör ett planerat besök hos läkaren via bildkommunikation

Hemsjukvården sjuksköterska bokar läkarbesök på hälsocentralen och deltar i läkarbesöket hemma hos patienten.

5. Anhörigstöd via surfplatta

I glesbygden är det svårt för anhöriga till demenssjuka att komma in till centralorten för att delta i organiserade anhörigträffar. Kommunen har ansvar för anhörigstödet men får oftast sent i demensprocessen kontakt med den anhöriga. I Övertorneå har man utvecklat en arbetsmodell för anhörigstöd mellan kommun och primärvård så att kommunen i ett tidigt skede får vetskap om den anhörige. Kommunen vill erbjuda mer regelbunden stöd för anhörigvårdarna, både genom individuella kontakter via bildkommunikation och gruppträffar via video för erfarenhetsutbyte och utbildningsinslag från olika yrkesgrupper.

6. Virtuella samordnade individuella planer

Personal erbjuder patient/brukare att SIP sker virtuellt. Ifall biståndshandläggare och/eller hemsjukvården medverkar deltar de hemma hos patient/brukare. Det är viktigt att man alltid gör upp vem som åker hem till patient/brukare och att alla andra kallade meddelar ifall de deltar fysiskt eller virtuellt.

7. Konsultation i palliativ vård

Det palliativa teamet som stöder kommuners hemsjukvård i palliativ vård finns lokaliserad i några av länets sjukhus. Avstånden är långa och läkartillgången ofta begränsad. För att göra teamets resurser mer tillgängliga för patienter och kommunens hemsjukvård testas nya arbetssätt där man använder sig av videokommunikation för besök hos patienten.

8. Välfärdsteknik i hemmet för att möjliggöra kvarboende

För att skapa trygghet och öka möjligheten för äldre och funktionshindrade att bo kvar i ordinärt boende så länge de önskar så erbjuder fler kommuner digitala hjälpmedel, såsom trygghetskamera för nattillsyn och mobila trygghetslarm med GPS.

Utvärdering av piloterna

Den lokala utvärderingen av projektarbetet sker kontinuerligt. Efter varje pilot som pågått i sex månader sammanställs enkäter från brukare/patienter/anhöriga och personal, en ekonomisk analys görs samt en fokusgrupp genomförs med berörd personal.