Meny

Remo Age

Norrbottens Kommuner har deltagit i ett 3-årigt EU projekt där huvudmålet har varit att implementera nya arbetssätt genom att nyttja modern teknik.

RemoAge var ett treårigt projekt (maj 2015 – april 2018) som finansierats av EU inom programmet Northern Periphery and Arctic (NPA). Deltagande länder har varit Skottland, Norge och Sverige. Syftet med projektet har varit att utarbeta och testa nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar så att sjuka äldre personer som bor i glesbygd kan bo kvar i sina hem. Målet var att brukare/patienter och anhöriga blir självständigare, känner sig tryggare och mer delaktiga i sin vård och omsorg, att utveckla arbetsmetoder för att stärka samverkan mellan kommuner och Region Norrbotten samt att personella resurser frigörs till patientnära arbete.

Testperioden har varit 2 år och under den perioden har vi testat 9 olika tjänster. I projektet har nya arbetssätt utvecklats med stöd av videotjänst och digitala verktyg;

mobilt trygghetslarm, nattillsyn via kamera, elektronisk medicinutdelare, samordnad individuell plan, sluten vårdsplanering, anhörigstöd, konsultation inom palliativ vård, hemsjukvård, hemtjänst och rond på distans.

Utvärdering av piloterna

Den lokala utvärderingen av projektarbetet har skett kontinuerligt. Efter varje pilot som pågått i sex månader sammanställdes enkäter från brukare/patienter/anhöriga och personal, en ekonomisk analys gjordes samt en fokusgrupp genomfördes med berörd personal.

Breddinförande 

Efter RemoAge-projektet fick de regionala projektledarna i uppdrag att göra en förstudie om eventuellt breddinförande av fyra tjänster som kräver samverkan mellan vårdgivarna om patientens vård och omsorg. Dessa var Rond i särskilt boende via video, Samordnad individuell plan (SIP) via video, Konsultation mot palliativ rådgivningsteam via video och Läkarbesök till patienter i hemsjukvård via video.