Meny

Remo Age

Norrbottens Kommuner har deltagit i ett 3-årigt EU projekt där huvudmålet har varit att implementera nya arbetssätt genom att nyttja modern teknik.

RemoAge var ett treårigt projekt (maj 2015 – april 2018) som finansierats av EU inom programmet Northern Periphery and Arctic (NPA). Deltagande länder har varit Skottland, Norge och Sverige. Syftet med projektet har varit att möjliggöra vård och omsorg för sjuka äldre personer som bor i glesbygd. Under projektperioden har vi testat nya arbetssätt med stöd av digital teknik. Vården sker alltmer i det egna hemmet. För att tillgodose patientens behov krävs en samverkan mellan kommuner och Region Norrbotten. Fokus har varit att testa tjänster som förbättrar samarbetet mellan kommun och regionen och möjliggör vård i hemmet för patienterna/brukarna. 

Testperioden har varit 2 år och under den perioden har vi testat 9 olika tjänster. I projektet har nya arbetssätt utvecklats med stöd av videotjänst och digitala verktyg inom; mobilt trygghetslarm, nattillsyn, elektronisk medicinutdelare, samordnad individuell plan, sluten vårdsplanering, anhörigstöd, konsultation inom palliativ vård, hemsjukvård, hemtjänst och rond på distans.

Utvärdering av piloterna

Den lokala utvärderingen av projektarbetet sker kontinuerligt. Efter varje pilot som pågått i sex månader sammanställs enkäter från brukare/patienter/anhöriga och personal, en ekonomisk analys görs samt en fokusgrupp genomförs med berörd personal.