Meny

Brukare som kunskapskälla

Inom brukar- och patientmedverkan har Norrbottens Kommuner varit en part i framtagandet av en strategi och en handlingsplan för brukar- och patientmedverkan. Norrbottens Kommuner erbjuder även utbildning i Delaktighetsmodellen som är ett sätt att arbeta för att stärka brukares delaktighet och inflytande.

Brukare, patienter och närstående har liksom personalen viktiga kunskaper och erfarenheter som på olika sätt kan engageras i utveckling, genomförande och uppföljning av verksamheter. De senaste åren har drivkrafterna för patient- och brukarmedverkan förändrats och förstärkts varvid frågorna fått allt större uppmärksamhet. Nya tekniska lösningar och lättillgänglig information ökar kraven och förväntningarna på den gemensamt finansierade välfärden.

 

För att stärka brukarmedverkan på de tre nivåerna har en strategi och en handlingsplan för patient- och brukarmedverkan utarbetats i Norrbottens län. 

Läs mer om aktuella avtal och överenskommelser inom området