Meny

Hälso- och sjukvård

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Kommunerna utgör en viktig aktör inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvård i ordinärt boende ges i patientens/brukarens bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Hemsjukvård är medicinska insatser, rehabilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till och med sjuksköterskenivå eller annan personal med delegering i hemmet både i ordinärt- och särskilt boende

Samverkansforum För uppföljning av den kommunaliserade hemsjukvården och hembesöken finns en gemensam samverkansgrupp med representanter från länets kommuner och Region Norrbotten.

Läs mer

Slutrapport Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen 2013. Länk till slutrapporten

Utvärdering av kommunaliseringen av hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Länk till utvärderingen

Enligt hälso-och sjukvårdslagen ska vårdgivaren erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Med personliga hjälpmedel avses medicinsktekniska produkter och anpassning av dessa, samt i särskilda fall konsumentprodukter, som en person behöver i det dagliga livet för att förbättra eller kompensera kroppsfunktion för ökad aktivitetsgrad och delaktighet. Personliga hjälpmedel förskrivs för individuella behov.

Läs mer

Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och landstinget i Norrbottens län. Läs mer

Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen är delat mellan länets kommuner och Region Norrbotten. Hur ansvarsfördelningen ser ut framgår av riktlinjer för hjälpmedel. Gemensamma riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel utarbetas årligen.

Norrbottens läns landstings Hjälpmedelsportalen Läs mer

I de strategiska hjälpmedelsfrågorna samverkar länets kommuner och Region Norrbotten i en samverkansorganisation.

 

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Läs mer