Meny

Missbruk och beroende

Norrbottens Kommuner arbetar med intressebevakning och stöd inom missbruk-och beroendeområdet. Uppdraget är bl.a. att främja och utveckla samverkan mellan huvudmännen.

Samverkansöverenskommelse, Beroendecentrum

Sedan 2014 finns en regional samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner och Region Norrbotten kring personer med riskbruk, missbruk och beroende. Överenskommelsen gäller tillsvidare. Ansvarig för uppföljningen är Länsstyrgruppen i Norrbottens län.

Beroendecentrum finns för hela länet. Beroendecentrum har två syften tillgång till vårdplatser för abstinensbehandling vid komplicerade tillstånd som led i en vårdfläta för de svårast sjuka som inte kan klaras med närsjukvårdens och kommunernas kompetens. Konsultativt kompetensstöd till närsjukvård och kommuner ingår.

Landstinget är huvudman för beroendecentrum. Länets kommuner delfinansierar verksamheten. Representanter från de fem närsjukvårdsområdena samt en utsedd representant från kommunerna i respektive närsjukvårdsområde bildar en styrgrupp för gemensam styrning av verksamheten. Länsstyrgruppen ansvarar för uppföljningen.

I länet finns en Expertgruppen för missbruk och beroendefrågor med två representanter från länets kommuner. Representant från Brukarrådet Leva i Norrbottens län för riskbruks-, missbruks- och beroendefrågor ingår i Expertgruppen. Brukarrådet Leva är ett nätverk av ideella organisationer, brukare och anhörigorganisationer.

Kompetensutveckling

Personal inom missbruks- och beroendevården i länet erbjuds kontinuerligt utbildningar i flera metoder rekommenderade i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Utbildningarna anordnas i samverkan mellan Norrbottens Kommuner och landstinget.

Läs mer om utbildningarna under Kurs och konferens.

Förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården

Att stärka barn och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende är en nationell fördjupningskurs från SKL och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) till hjälp för verksamheter som vill utveckla sin kompetens kring barn och föräldrar i familjer med missbruk.

Norrbottens Kommuner stödjer kommunerna i att utveckla ett familjeorienterat arbetssätt med syfte att öka samordningen vid utredning och stöd i familjer med missbruk.

Avtal

Överenskommelsen om samarbete mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten inkluderat ett beroendecentrum i länet

Samverkansavtal

 

Länkar

SKL

KUNSKAPSGUIDEN