Meny

Nationella kvalitetsregister och länkar

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. 

Senior Alert är ett kvalitetsregister där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den.

Palliativa registret är ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut.

BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) är ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

Länkar

Sveriges Kommuner och Landsting Vård och omsorg kring äldre 

Socialstyrelsen som arbetar för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre. 

Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. 

Svenskt Demenscentrum är en egen stiftelse. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.