Meny

Regional samverkans- och stödstruktur

Det finns en samverkans- och stödstruktur för gemensamma arbeten mellan socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.

2019-02-15

Sidan är under rekonstruktion 

Politiska samverkansberedningen

Från 2012 har en vidare utveckling av den politiska organisationen skett med en förstärkning och ett tydliggörande av ledning, styrning och samverkan. En politisk organisation Samverkansberedning mellan länets kommuner och Region Norrbotten bildades.

Med den politiska samverkansberedningen tar länet ett mer samlat grepp om den regionala utvecklingen. Det innebär att det finns en tydlig arena där beslut och prioriteringar, i gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola kan diskuteras, beslutas och följas upp. Med prestations- och resultatinriktade mål och indikatorer krävs en samverkan och ledning för att utveckla en mer effektiv och ändamålsenlig hälso-och sjukvård, socialtjänst och skola. Samverkansberedningen har därutöver möjligheter att behandla andra gemensamma frågor med anknytning till ansvarsområdet. Den politiska beredningen ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan parterna fungerar och ytterligare förbättras. Den politiska samverkansberedningens uppdrag är att:

 • Underlätta för länets medborgare att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.
 • Utveckla och stärka människors egna resurser för ökad självständighet och delaktighet.
 • Säkerställa och utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma frågor mellan kommunerna och landstinget.
 • Prioritera mellan utvecklingsområden.
 • Fastställa gemensamma överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer för att på ett strukturerat sätt lösa gemensamma frågor med den enskilde i fokus.
 • Säkerställa att politiska beslut tas i respektive organisation.
 • Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån kvalitetsmått.
 • Vara ett forum för omvärldsbevakning i gemensamma frågor.
 • Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

 

 Läs mer om aktuella avtal och överenskommelser 


 

Länsstyrgruppen

Allt gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunerna och angränsande hälso-och sjukvård leds på tjänstepersonsnivå av en samverkansgrupp, Länsstyrgruppen. I den ingår fem socialchefer, fyra barn- och utbildningschefer från kommunerna samt fem chefer från hälso- och sjukvårdens divisioner och staben samt samordnare. Länsstyrgruppen tar initiativ till och fungerar som styrgrupp för samtliga arbetsgrupper för alla gemensamma frågor.  Två gånger per år genomförs gemensamma samverkanskonferenser med olika teman.  Norrbottens Kommuner samverkansledare för socialtjänst och samverkansledare för barn och utbildning har ett samordningsansvar för länets kommuner.

Länsstyrgruppen ska

 • Ansvara för att verkställa politiska beslut i gemensamma frågor.
 • Ta initiativ till och verka som styrgrupp för gemensamma strategiska utvecklings- och samverkansfrågor.
 • Verka för att samverkansarbetet prioriteras och samordnas.
 • Ansvara för uppföljning och utvärdering av gemensamma utvecklingsarbeten.
 • Ta initiativ till att upprätta och revidera styrdokument i form av överenskommelser, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner.
 • Ansvara för genomförandet av länsövergripande överenskommelser och rekommendationer.
 • Ansvara för att arbetet kvalitetssäkras.