Meny
Spindelväv nätverk beskärd.jpg

Nationella nätverk för kunskapsstyrning och kunskapsutveckling

I den nationella kunskapsstyrningen ingår att, som en regional samverkans- och stödstruktur, delta i de nätverk som drivs nationellt.

2019-02-15

Sidan är under konstruktion 

Här presenteras de nätverk som ingår i den statliga kunskapsstyrningen där den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) i Norrbotten deltar med representanter. Nätverken är ytterst till för att socialtjänsten i större utsträckning ska utveckla en evidensbaserad praktik.

Rådet för statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

Rådet för styrning med kunskap är ett av två rådgivande organ som ska verka för en nationell kunskapsstyrning, den andra är Huvudmannagruppen. Deras uppdrag regleras i förordningen om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst (SFS 2015:155). I Rådet ingår myndigheter som har ansvar att styra med kunskap eller som har uppdrag att ta fram underlag för kunskapsstyrning.

Rådet ska verka för att den statliga kunskapsstyrningen är ett stöd för huvudmän och professionella och att kunskapsstyrningen är samordnad, effektiv och anpassad till de behov som professionella och huvudmän har. Rådet ska beakta den information som Huvudmannagruppen ger.

Läs mer om Rådet för styrning med kunskap och vilka myndigheter som ingår   (Socialstyrelsen)

Länk till SFS 2015:155


 

Huvudmannagruppen för behovsanpassad styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

Huvudmannagruppen representerar huvudmännen, d.v.s. kommunerna och landstingen (regionerna). Det är det andra rådgivande organet i den statliga kunskapsstyrningen som regleras i förordningen 2015:155. Representanterna - förtroendevalda från kommunfullmäktige respektive landstings-/regionfullmäktige - föreslås av SKL och utses av regeringen. 

Huvudmannagruppen ska arbeta för en mer samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. De ska informera Rådet för styrning med kunskap om de områden där det finns ett behov av statlig kunskapsstyrning samt föra en dialog hur styrningen bör utformas och kommuniceras.

Läs mer om Huvudmannagruppen och dess representanter   (SKL)

Länk till SFS 2015:155


 

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S

NSK-S bildas 2011 och representeras idag av en socialchef från varje län samt av representanter från relevanta nätverk och myndigheter. Motsvarigheten inom hälso- och sjukvården är NSK. 

NSK-S är ett strategiskt forum som arbetar långsiktigt för utvecklingen av kunskapsstyrningen och evidensbaserad praktik i socialtjänsten. NSK-S ska fungera som en länk mellan den nationella och lokala nivån och är även uppdragsgivare till de nationella programområdena. 

Länets representant: Haparandas socialchef

Läs mer om NSK-S   (SKL) 


 

Partnerskap för samverkan mellan nationell nivå och de regionala samverkans- och stödstrukturerna till stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

Partnerskapet är en modell för samverkan där parterna är SKL, Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Partnerskapet ska fungera som en länk mellan den nationella och lokala nivån, t.ex. genom att förmedla kunskap, initiera och genomföra utvecklingsarbeten, föra upp goda exempel på lokal kunskapsutveckling, kommunicera vad partnerskapet arbetar med samt samråda om socialtjänstens behov av kunskapsutveckling.

Länets representant: Eva Lakso Norrbottens Kommuner.

Läs mer om Partnerskapet   (Kunskapsguiden)

Läs mer om Partnerskapet   (SKL)


 

Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) ska stödja kommunerna i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning och ska medverka till utvecklingen av en evidensbaserad praktik. RSS arbetar med samverkan mellan kommunerna och mellan kommunerna och regionen. RSS-representanterna deltar som en part i Partnerskapet tillsammans med SKL och Socialstyrelsen.

Länets representantEva Lakso Norrbottens Kommuner.

Läs mer om RSS   (Kunskapsguiden)

Lär mer om RSS   (SKL)


 

Nationellt metodnätverk för socialtjänst och LSS

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har ett metodnätverk för socialtjänsten. Nätverket är engagerat i metodfrågor kring systematiska översikter som rör socialtjänsten. Av särskilt intresse är kunskapsstyrning med särskilt fokus på insatser, effekter och metodstöd. I nätverket deltar länens kontaktpersoner samt Socialstyrelsen och SKL. 

Länets representant: Benitha Eliasson FoUI Norrbottens Kommuner


 

Nationellt nätverk för regionalt stöd i uppföljning och analys inom socialtjänsten

SKL:s nätverk för regionalt stöd i uppföljning och analys är ett forum för information och inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de RSS samt mellan RSS och SKL. Det handlar om regionalt stöd för användningen av öppna jämförelser och andra nyckeltal som syftar till utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Nätverkets regionala representanter företräder kommunerna och RSS i länet v.g. stöd till uppföljning och analys samt sprida information från SKL till kommunerna och till RSS.

Länets representant: Benitha Eliasson FoUI Norrbottens Kommuner.


 

Nationellt nätverk för regionalt stöd i funktionshinderfrågor inom socialtjänsten

SKL:s nätverk för regionalt stöd i funktionshinderfrågor inom socialtjänsten är ett forum för information och inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de RSS samt mellan RSS och SKL. Här behandlas frågor om regionalt stöd till kommunerna/landstingen inom funktionshinderområdet, syftande till förbättringsarbete. Nätverket är ett stöd för SKL i utvecklingsarbetet nationellt och ska vara med och sprida evidensbaserad kunskap.

Länets representant: Ulrika Larsson Social välfärd, Norrbottens Kommuner.


 

Föreningen FoU Välfärd

Föreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet bildades 2001 och har uppdraget att tillsammans med landets FoU-miljöer främja en kunskapsbaserad välfärd/socialtjänst, stärka intresset för forsknings- och utvecklingsfrågor, samt stödja lokala/regionala strukturer för kunskapsutveckling.

Kontaktperson gentemot föreningen FoU Välfärd är Benitha Eliasson FoUI Norrbottens Kommuner.


 

Sidan uppdaterad 2019-02-17