Meny

Psykisk hälsa

Social välfärd handlar om människors trygghet, jämlika levnadsvillkor och deras möjlighet till deltagande i samhällslivet. Därför ska de som behöver samhällets stöd få en god omsorg, service och hälso- och sjukvård.

Överenskommelse och länsgemensam analys

I länet finns en överenskommelse om samarbete mellan Region Norrbotten och länets kommuner kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse med syfte att stimulera utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför och att identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt samt att förbättra ungas psykiska hälsa.

Under 2016 genomfördes en länsgemensam analys kring psykisk hälsa i Norrbottens län och utifrån den togs en handlingsplan fram från 2016-2018. Syftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Norrbotten) har medverkat. 

Ansvariga för att leda det regionala arbetet framåt är länsstyrgruppen med representanter från länets kommuner och Region Norrbotten. I länet finns ett nätverk av kontaktpersoner från varje kommun.