Meny
938864-teen-couple.jpg

Ensamkommande barn

Norrbottens Kommuner stödjer länets kommuner för ett bra mottagande och att ensamkommande barn och unga ska få bästa möjliga etablering i det svenska samhället.

Årligen kommer ett stort antal asylsökande barn och ungdomar till Sverige. De flesta kommer  med sina föräldrar, men det finns de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande. Det finns flera olika aktörer kring mottagandet av och ansvar för ensamkommande barn och unga (EKB). Länsstyrelsens uppdrag är att förhandla lokalt och regionalt med berörda aktörer om mottagande av ensamkommande barn/ungdomar. 

Åldersbedömning och vuxna personer på boenden för barn

En asylsökande som registreras som minderårig (under 18) år anvisas av Migrationsverket till en kommun. Kommunen är då skyldig att anordna ett boende. En vuxen asylsökande ska erbjudas plats på Migrationsverkets anläggningsboende. Det förekommer att Migrationsverket anvisar personer som registrerats som minderårig men den mottagande kommunen anser är vuxna. Detta är en komplex fråga och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  har fört en dialog med Migrationsverket och man har enats om en rutin för omprövning av anvisningsbeslut

Aktuellt;  Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn

I september 20116 fick  Socialstyrelsen i uppdrag av Regeringen att skapa ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn. Syftet med detta kunskapscentrum ska vara att sprida aktuell kunskap, framgångsrika metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande barn.  Läs mer på regeringens hemsida

Tips på konferens

Barnrättsdagarna 25-16 april 2017. Barnrättsperspektiv på migrations, integration och inkludering. Program och anmälan

Ny rapport från Socialstyrelsen

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med fokus på bland annat barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och unga, stöd till våldsutsatta samt missbruks- och beroendevården. Även hälso- och sjukvården verksamhet inom området missbruk och beroende redovisas. Läs mer

På flykt och försvunnen

Länsstyrelserna har tidigare fått i uppdrag att göra en kartläggning av ensamkommande barn som försvinner. Arbetet har resulterat i en nationell kartläggning och åtgärdsförslag. Ett metodstöd har också tagits fram. Läs mer och ladda ner

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga


Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017

  • Det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga baseras i huvudsak på schabloner.
  • Tillämpningen av regelverket blir enklare
  • Schabloner innebär också mindre administration
  • Kommunerna får bättre förutsättningar för planering och organisation av mottagandet när ersättningsnivån och tidpunkten för utbetalning är bestämd
  • Med förändringen av regelverket säkerställs att skattemedel används effektivt och ansvarsfullt.
  • Det blir inte längre möjligt att ta ut orimligt höga priser för boenden för ensamkommande

Läs mer regeringskansliets hemsida:

Mer på andra webbplatser

Ensamkommande barn- och Unga (SKL)

Rutin för omprövning av anvisningsbeslut 

Länsstyrelsen Norrbotten

Hitta rätt, läs mer  ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar

Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter EKB - SoS

Kunskaspsguiden – Ensamkommande barn och unga