Meny
959048-electronic.jpg

Hållbar utveckling och samhällsbyggnad

Europa 2020 strategin och Sveriges "En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020" är styrande för hur den regionala tillväxtpolitiken ska förverkligas i hela landet. Strategin anger regeringens prioriteringar fram till 2020 och vägleder bland annat länens regionala utvecklingsstrategier.

Från 2017 har Region Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret. Norrbottens Kommuner är som samordningsansvarig för kommunerna en aktiv part i det regionala strategiarbetet. Samverkan sker med andra regionala aktörer och består av politiskt och tjänstemannamässigt deltagande i regionala forum.  

Kommunerna har en nyckelroll i förverkligandet och genomförandet av RUS, Regional Utvecklingsstrategi genom sina lokala tillväxtstrategier/översiktsplaner. En kommuns och en regions attraktivitet och konkurrenskraft stärks av att människor oberoende av kön och etnicitet, ges möjligheter att utvecklas och bidra till regionens tillväxt genom entreprenörskap, innovationer och företagande. Jämställdhet driver regional tillväxt. 

 

Uppdraget Norrbottens Kommuner har innebär att intressebevaka aktuella frågor på nationell och EU nivå, delta i olika strategiska allianser, samordna yttranden över utredningar/remisser, delta i projekt och i framtagande av politiska strategier - berör bland annat infrastrukturfrågor och olika regionala utvecklingsstrategier. 

Ett av Norrbottens Kommuners övergripande mål är att fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet regionalt, nationellt och internationellt. Det är därför viktigt att vara med och påverka på olika arenor.

Länk till Näringsdepartementet

Länk till Regional utveckling, Sveriges Kommuner och landsting