Meny

Europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR

I Norrbottens län har samtliga 14 kommuner undertecknat deklarationen och genom detta tagit en offentligt ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina åtaganden i enlighet med deklarationen.

Den Europeiska deklarationen för jämställdhet arbetades fram inom ramen för ett projekt som genomfördes av Council of European Municipalities and Regions, CEMR. Sveriges Kommuner och Landsting har ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet och rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna den.

Deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Genom att länets kommuner undertecknat deklarationen har de förbundit sig ett åtagande att bl.a. utarbeta och anta en handlingsplan för jämställdhet och genomföra den. 

I den Europeiska deklarationen finns sex grundläggande principer för att uppnå jämställdhet;

 1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet – Kommun och region förverkligar denna rättighet inom alla sina ansvarsområden
 2. Garantera jämställdhet genom att flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas – Arbeta med kön, ålder och socioekonomisk statistik för kartläggning.
 3. Representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen – vidta lämpliga åtgärder, strategier för att främja representativ fördelning på alla nivåer.
 4. Avskaffa stereotypa uppfattningar om kön – Att arbeta normbreddande
 5. Jämställdhetsintegrering – process att bedöma konsekvenserna för kvinnor och män av planerade insatser på alla områden och nivåer, så att kvinnor och män gagnas i samma utsträckning. 
 6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering.

Där utöver finns 30 stycken artiklar att förhålla sig till i arbetet med handlingsplanen inom områdena och som kopplar till  Sveriges jämställdhetspolitiska mål

Artiklarna är fördelade inom följande områden;

 • Den politiska rollen
 • Allmän ram för jämställdhet
 • Arbetsgivarrollen
 • Upphandling av varor och tjänster
 • Rollen som tjänsteleverantör
 • Planering och hållbar utveckling