Meny
444736 Boy In A Tree BILD

Bilden av lokalsamhället och attraktivitet

Människors bild av den egna orten och dess utveckling är central för lokalsamhällets attraktionskraft i ett större perspektiv. Vad gäller hållbarhet, spelar lokala föreställningar kring vad det är som ska hålla och för vem en stor roll. Det gör även upplevelsen av tillhörighet och det som anses kännetecknande för orten. När större samhällsförändrande processer startas påverkas befintliga levnadsmönster, referensramar och normer. Hur skapar kommuner inkluderande mötesplatser med hänsyn till jämställdhet och generation? Frågor kring öppenhet och inflytande i samhällsutveckling ställs ofta på sin spets.

Segerstedt Small town, big move: Constructions of place in transiting mining communities 2020 >> 

Nordiska Ministerrådet Genusperspektiv på regionala utmaningar och regionalpolitik. 2020 >>

Svensson. Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån. >>

På väg mot jämställda och attraktiva kommuner >>