Meny
17809472-grandfather-and-grandson-playing-at-summer-park.jpg

Social välfärd

Social välfärd handlar om att skapa så god livskvalité som möjligt för Norrbottens invånare. Här ingår hela socialtjänstområdet men även områden såsom folkhälsa och välfärdsteknologi. Inom området socialtjänst ingår äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård, det kommunala ansvaret.

Norrbottens Kommuner arbetar med samordning och intressebevakning av frågor som länets kommuner lyfter fram som särskilt viktiga. Arbetet fokuseras på samverkan för att klara länets samlade socialtjänstuppdrag. Samarbete sker mellan kommunerna och mellan kommunerna och angränsande hälso-och sjukvård samt med statliga och andra länsorgan. Samverkan sker även med organisationer utanför länet samt samarbete med universitet och FoU-miljöer.

Andra uppdrag är att bevaka intressefrågor, verka som remissinstans, kartlägga och utreda likheter och olikheter och erbjuda kompetensutveckling för personal.

Arbetet innebär ansvar för ett antal strategiska nätverk för förtroendevalda, chefer och ledare inom kommunernas stöd, omsorg och vård.

Norrbottens Kommuner arbetar med forsknings- och kunskapsutveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Arbetet med forskning och utveckling (FoUI) är inriktat på att bygga broar mellan kommunernas socialtjänst, angränsande hälso-och sjukvård och universitets olika institutioner. I samverkan med Luleå Tekniska Universitet och Umeå universitet verkar FoUI för kunskapsutveckling av socialtjänstens verksamheter.

Norrbottens Kommuners styrelse har utsett en Socialberedning och ledamöter i Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg. I den sistnämnda finns också ledamöter som representerar Region Norrbotten.