Meny

Växa eller Krympa konferensen 2020 - INSTÄLLD


KONFERENSEN ÄR INSTÄLLD: På grund av rådande omständigheter med coronaviruset och covid-19 och myndigheternas rekommendationer ser vi på Norrbottens Kommuner inget annat alternativ än att ställa in konferensen Växa eller Krympa den 6–7 maj 2020. Vi beklagar detta för vi är nöjda med programmet och med de föreläsare som skulle förmedla inspirerande och kunskapshöjande föreläsningar. Vi hoppas att det finns möjlighet att genomföra konferensen längre fram under året eller nästa år.

Årets konferens fokuserar på hur samverkan kan byggas mellan olika aktörer och nya områden/sektorer för samverkan. Möjlighet till avtalssamverkan mellan kommuner (som kom 1 juli 2018) kan vara en del i att klara utmaningar. Ett andra tema för konferensen är hur vi bygger tillit inom och mellan organisationer för styrning och samverkan. Det tredje temat adresserar hur innovation och nytänkande i offentlig sektor bidrar till att möta olika utmaningar med avseende på regional utveckling och hållbarhetsmål i Agenda 2030. Växa-Krympa 2020 integrerar således tre viktiga perspektiv för lokal och regional utveckling, samverkan, tillit och nytänkande.

Konferensen vänder sig i första hand till beslutsfattande personer inom kommuner, myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med att skapa attraktiva hållbara samhällen genom samverkan.

SVERKER LINDBLAD, ämnesråd vid Näringsdepartementet och tidigare huvudsekreterare i Kommunutredningen, talar utifrån Kommunutredningens slutbetänkande om temat: ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”

Polariseringen mellan Sveriges kommuner ökar och det blir allt svårare för många kommuner att klara välfärdsuppdra­get då ekonomin och personalförsörjningen blir alltmer ansträngd. Den parlamentariskt sammansatta kommunut­redningen som överlämnade sitt slutbetänkande till reger­ingen i februari 2020 har analyserat olika åtgärdsalternativ och lagt förslag på insatser som kan stärka den kommunala kapaciteten på både kort och lång sikt.

LOUISE BRINGSELIUS, docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen talar på temat Tillit som grund för samverkan och utveckling”

Det har funnits en övertro på reglering och styrning som i praktiken har motverkat samverkan, utveckling och lärande. Forskning visar att vi i stället behöver öka tonvikten vid tillit som styrprincip. Tillitsbaserad styrning innebär att vi i högre grad utgår från behoven i kärnuppdraget och om människors omdöme. Arbetssättet kan kopplas till bättre resultat och bättre arbetsmiljö samt utgör grunden för samverkan. Konkreta rekommendationer och förslag ges på hur tilliten kan stärkas med konkreta insatser.

ULF RAMBERG, docent och forskningsledare för Rådet för kommunalekono­misk forskning och utbildning, KEFU, vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, har under flera år forskat om framgångsrika strategier för kommunal organisation och styrning. Tillsammans med Josefina Syssner och Sören Häggroth är Ramberg redaktör för antologin ”Att äga framtiden. Perspektiv på kommunal utveckling”. Ramberg talar om ”Styrningens svängrum – reflektioner och råd på vägen”

Managementlitteraturen har fyllt många hyllmeter med böcker om vad som skapar framgångsrika organisationer. Från dessa kan åtminstone två saker konstateras. För det första är det inte enkelt att skapa organisatorisk framgång. För det andra är det svårt att skapa långsiktig framgång. Vad är egentligen möjligt att råda över själv när svängrummet för styrning kontinuerligt förändras av såväl interna som externa förutsättningar?