Meny

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i EU. Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och innebär ett ökat skydd vid behandling av personuppgifter och fler rättigheter för dig som kund. Bland annat har du rätt att få veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Inom Norrbottens Kommuner behandlar vi personuppgifter i våra relationer med blivande, nuvarande och gamla kunder, intressenter samt för vår interna verksamhet.

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter i våra kund och kontaktregister:
namn, e-postadress, telefonnummer, befattning, avdelning, organisation/företag, adress till organisation/företag, kompetensområde, roll. (i de fall vi fått den informationen)

Detta gör vi för att kunna kontakta dig eller söka fram rätt målgrupp för att skicka inbjudningar till våra konferenser och seminarier, du kan även ingå i ett nätverk hos Norrbottens Kommuner. Vi använder dessutom personuppgifter för att kunna administrera tjänster som ingår i vårt uppdrag.
Vi använder inte uppgifterna för något annat ändamål än detta. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part. Vi för heller inga anteckningar i dessa register.

Om Norrbottens Kommuner erhåller e-post där tredje person nämns, kommer vi att informera den tredje personen att vi behandlar personuppgifter om honom/henne, undantaget om vi utifrån det enskilda fallet gör en sammanvägd bedömning att den enskilda insatsen att få tag i personen och ge informationen inte står i proportion till vikten av att personen informeras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Norrbottens Kommuner komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part i de fall då rättslig grund finns.

När personuppgifter lämnas ut för behandling för vår räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande, samt regleras i personuppgiftsbiträdesavtal.

Gallring av personuppgifter sker enligt gallringsplan i både digital och pappersbunden informationshantering.

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på Norrbottens Kommuner behandlar om dig som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att Norrbottens Kommuner ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser och uppdrag.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

 

Kontakt

Norrbottens Kommuner
Box 947
972 36 Luleå

gdpr@kfbd.se