Meny
RSS Bild Fr Jan Hs Bild 200615

Nationell samverkan

I den nationella kunskapsstyrningen ingår att, som en regional samverkans- och stödstruktur (RSS), delta i Partnerskapet och de nätverk som drivs nationellt av SKR, Socialstyrelsen och andra myndigheter.


SKR, Socialstyrelsen och Regional samverkan och stödstruktur (RSS) har en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning av socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Modellen kallas för Partnerskapet. De nationella nätverk som bedrivs inom ramen för RSS är ytterst till för att främja en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Norrbottens Kommuner är länets representant i flertalet av dessa nationella nätverk. Läs mer om samverkan för nationell kunskapsstyrning socialtjänst (SKR) >>

Nationella nätverk inom ramen för RSS

 • Socialchefer (representant: en av länets socialchefer)
 • Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S (representant: en av länets socialchefer)
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS 
 • Barn och unga
 • Digitalisering inom socialtjänst
 • Funktionshinder
 • Missbruk och beroende (BIRK)
 • Regionalt stöd till uppföljning och analys
 • Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
 • Kvinnofrid
 • Sammanhållen vård och omsorg

​Övrig nationell samverkan

Det finns ett flertal forum för nationell samverkan där Norrbottens Kommuner representerar länets kommuner. 

 • Nationell samordning för Uppdrag Psykisk Hälsa (SKR): nätverket deltar länssamordnare från kommuner och regioner, som har ett strategiskt uppdrag för det regionala utvecklingsarbetet. 
 • Nationellt nätverk för länssamordnare inom suicidprevention (Folkhälsomyndigheten): I nätverket deltar länssamordnare inom det suicidpreventiva området inom kommun och region.
 • Nationellt nätverk för regionala projektledare Yrkesresan: SKR och RSS med nationellt uppdrag samlar landets regionala projektledare för Yrkesresan i gemensamma nätverk för informationsutbyte, dialog och utveckling. I dagsläget finns det två nätverk, ett för Yrkesresan Barn och unga - där Göteborgsregionens RSS har ett nationellt uppdrag - och ett nätverk för Yrkesresan Funktionshinder för utförare där Kommunförbundet Västernorrland har ett nationellt uppdrag.
 • Nationell styrgrupp för Yrkesresan (SKR): Norrbottens Kommuner ingår i SKR:s nationella styrgrupp för Yrkesresan som omfattar området barn och unga. 
 • Strategiforum Nära vård (SKR): Har syftet att ta strategiska och taktiska grepp och konkret identifiera frågor som är centrala för omställningsarbetets mot en Nära vård.
 • Mötesforum Nära vård (SKR): Syftet är att på strategisk och operativ nivå sprida lärande, ge kraft och uthållighet i omställningen genom att dela erfarenheter över landet. Forumet är också en viktig arena för förankring för SKRs programgrupp i omställningsarbetet till en mer Nära vård.
 • Nära vård – kommunernas fokus (SKR): En mötesarena för strategiskt och taktiskt stöd i omställningen till en Nära vård och omsorg.
 • Föreningen FoU Välfärd: Norrbottens Kommuner är medlem i intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet. Föreningen samlar landets FoU-miljöer i gemensamma frågor och verkar bland annat för en kunskapsbaserad välfärd, för att stärka intresset för forsknings- och utvecklingsfrågor och utgör en nationell påverkansaktör. Länk till FoU Välfärd >>

Uppdaterad 2023-09-25