Meny
RSS Bild Fr Jan Hs Bild 200615

Nationell samverkan

I den nationella kunskapsstyrningen ingår att, som en regional samverkans- och stödstruktur (RSS), delta i Partnerskapet och de nätverk som drivs nationellt av SKR, Socialstyrelsen och andra myndigheter.


SKR, Socialstyrelsen och Regional samverkan och stödstruktur (RSS) har en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning av socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Modellen kallas för Partnerskapet. De nationella nätverk som bedrivs inom ramen för RSS är ytterst till för att främja en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Norrbottens Kommuner är länets representant i flertalet av dessa nationella nätverk. Läs mer om samverkan för nationell kunskapsstyrning socialtjänst (SKR) >>

Nationella nätverk inom ramen för RSS

Socialchefer (representant: en av länets socialchefer)

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S (representant: en av länets socialchefer)

Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS 

Barn och unga

Digitalisering inom socialtjänst

Funktionshinder

Missbruk och beroende (BIRK)

Regionalt stöd till uppföljning och analys

Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Kvinnofrid

Sammanhållen vård och omsorg


​Övrig nationell samverkan

Det finns ett flertal forum för nationell samverkan där Norrbottens Kommuner representerar länets kommuner. 

STA metodnätverk för socialtjänst och LSS

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är ordförande i STA-nätverket. Nätverket är en del av kunskapsstyrningssystemet. 

Nationell samordning för Uppdrag Psykisk Hälsa (SKR)

I nätverket deltar länssamordnare från kommuner och regioner, som har ett strategiskt uppdrag för det regionala utvecklingsarbetet. 

Nationellt nätverk för regionala projektledare Yrkesresan

SKR och RSS med nationellt uppdrag samlar landets regionala projektledare för Yrkesresan i gemensamma nätverk för informationsutbyte, dialog och utveckling. I dagsläget finns det två nätverk, ett för Yrkesresan Barn och unga - där Göteborgsregionens RSS har ett nationellt uppdrag - och ett nätverk för Yrkesresan funktionshinder för utförarverksamheter där Kommunförbundet Västernorrland har ett nationellt uppdrag.

Nationell styrgrupp för Yrkesresan (SKR)

Norrbottens Kommuner ingår i SKR:s nationella styrgrupp för Yrkesresan som omfattar området barn och unga. 

Strategiforum Nära vård (SKR)

Har syftet att ta strategiska och taktiska grepp och konkret identifiera frågor som är centrala för omställningsarbetets mot en Nära vård.

Mötesforum Nära vård (SKR)

Syftet är att på strategisk och operativ nivå sprida lärande, ge kraft och uthållighet i omställningen genom att dela erfarenheter över landet. Forumet är också en viktig arena för förankring för SKRs programgrupp i omställningsarbetet till en mer Nära vård.

Nära vård – kommunernas fokus (SKR)

En mötesarena för strategiskt och taktiskt stöd i omställningen till en Nära vård och omsorg.

Föreningen FoU Välfärd

Norrbottens Kommuner är medlem i intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet. Föreningen samlar landets FoU-miljöer i gemensamma frågor och verkar bl.a. för en kunskapsbaserad välfärd, för att stärka intresset för forsknings- och utvecklingsfrågor och utgör en nationell påverkansaktör. 


Sidan uppdaterades 2023-02-08