Meny

Miljösamverkan Norrbotten

Norrbottens Kommuner, samtliga 14 kommuner och Länsstyrelsen driver ett 3-årigt projekt kring miljösamverkan.

Den första samverkan startades 1999 av Västra Götaland. För närvarande finns tio regionala samverkan i landet samt Miljösamverkan Sverige som är Länsstyrelsernas samverkansforum. Projekt Miljösamverkan Norrbotten finansieras av Länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten samt Norrbottens Kommuner.

 De inledande fokusområdena är enskilda avlopp, täktverksamhet, tillfälliga boenden och värmepumpar

Miljösamverkan Norrbotten ska:

  • Höja kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
  • Genom samverkan skapa förutsättning för att myndigheterna kan dela kompetens med varandra i syfte att öka spetskompetensen
  • Ge bättre resursutnyttjande hos myndigheterna
  • Leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid tillämpningen av miljöbalkens regelverk och en mer rättssäker handläggning av miljöfrågorna i länet
  • Utveckla arbetet med projektinriktad tillsyn som metod

Projektets arbetssätt består i huvudsak av att tillsätta delprojekt som speglar Kommunernas och Länsstyrelsens behov av tillsyn. En styrgrupp väger samman synpunkter och fattar beslut om vilka delprojekt som ska genomföras.

Följande kriterier ska gälla för val av projekt:

  • Insatserna inom miljösamverkan ska vara konkreta, väl avgränsade och operativt inriktade.
  • Samverkan ska ske utifrån aktuella frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet och grundas på behov och bedömningar att det inom valt område finns kvalitets- och effektivitetsvinster att göra.
  • Samverkan tar inte över myndighetsrollen. Miljösamverkan Norrbotten kan aldrig ersätta kommuner eller länsstyrelse i myndighetsrollen. Myndighetsutövningen sker alltid av den enskilda kommunen eller länsstyrelsen. De nuvarande tillsynsdagarna som arrangeras av länsstyrelsen som en del av tillsynsvägledningen kvarstår.

Syftet är att så många kommuner som möjligt ska vilja vara med, men det är frivilligt att delta i delprojekten.

Utvärdering Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten ska enligt plan utvärderas för att ställning ska kunna tas om permanentning eller inte. Projektet avslutas den 31/8 2017 och styrgruppen för projektet har beslutat att genomföra utvärderingen under vårvintern 2017 för att kommunerna ska kunna diskutera och besluta i frågan under hösten 2017.

Utvärderingen av projektet Miljösamverkan Norrbotten är nu genomförd. Sammanfattningsvis visar utvärderingen på ett positivt resultat och att kommunerna är beredda att fortsätta samverkan inom miljöbalkens område. Dock behöver en rad frågetecken rätas ut och verksamheten utvecklas för att bli optimal.

Läs Utvärdering Miljösamverkan Norrbotten