Meny

Miljösamverkan Norrbotten

Norrbottens Kommuner, samtliga 14 kommuner i länet och Länsstyrelsen samverkar kring tillsynsarbetet enligt miljöbalken.

Samverkan har drivits i projektform under tre år, fram till och med augusti 2017. Projektets fokusområden har varit Enskilda avlopp, Tillfälliga boenden, Täktverksamhet, Värmepumpar och Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall.

Miljösamverkan Norrbotten hade som uppdrag att:

  • Höja kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
  • Genom samverkan skapa förutsättning för att myndigheterna kan dela kompetens med varandra i syfte att öka spetskompetensen
  • Ge bättre resursutnyttjande hos myndigheterna
  • Leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid tillämpningen av miljöbalkens regelverk och en mer rättssäker handläggning av miljöfrågorna i länet
  • Utveckla arbetet med projektinriktad tillsyn som metod

Projektets arbetssätt bestod i huvudsak av att tillsätta delprojekt som speglade kommunernas och länsstyrelsens behov av tillsyn. Delprojekten kallades fokusområden. En styrgrupp vägde samman synpunkter och fattade beslut om vilka fokusområden som skulle genomföras.

Följande kriterier gällde för val av fokusområden:

  • Insatserna inom miljösamverkan ska vara konkreta, väl avgränsade och operativt inriktade.
  • Samverkan ska ske utifrån aktuella frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet och grundas på behov och bedömningar att det inom valt område finns kvalitets- och effektivitetsvinster att göra.
  • Samverkan tar inte över myndighetsrollen. Miljösamverkan Norrbotten kan aldrig ersätta kommuner eller länsstyrelse i myndighetsrollen. Myndighetsutövningen sker alltid av den enskilda kommunen eller länsstyrelsen. De nuvarande tillsynsdagarna som arrangeras av länsstyrelsen som en del av tillsynsvägledningen kvarstår.

Syftet var att så många kommuner som möjligt skulle vilja vara med, men det var frivilligt att delta i fokusområdenas arbetsgrupper.

Projekt Miljösamverkan Norrbotten finansierades av länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten samt Norrbottens Kommuner.

Läs dokument och rapporter från Projekt Miljösamverkan Norrbotten

 

Utvärdering Miljösamverkan Norrbotten

Sammanfattningsvis visar utvärderingen på ett positivt resultat och att kommunerna är beredda att fortsätta samverkan inom miljöbalkens område. Dock behöver en rad frågetecken rätas ut och verksamheten utvecklas för att bli optimal.

Läs Utvärdering Miljösamverkan Norrbotten