Meny
1707763-toddler-girl-looking-through-magnifier.jpg

Forskning i Hälsoskolan

Forskningen i Hälsoskolan i Norrbotten bygger på teorier om hälsofrämjande arbete med utgångspunkt i egenmakt och deltagande forskning med ett uppskattande fokus.

Hälsoskolan sätter fokus på hälsa och lärande med målsättning att bygga en hälsofrämjande samverkansorganisation som får genomslag i hela länet. Det övergripande syftet med forskningsstudierna är att beskriva och förstå deltagande aktörers erfarenheter av hälsofrämjande arbetssätt för att främja barn och ungas hälsa, samt formulera en gemensam agenda för att öka hälsolitteracitet och bidra till jämlik hälsa i Norrbotten.

Deltagarna i forskningsprojektet kommer från Norrbotten och är elever i årskurs 4, 7 och 9 samt årskurs 1 på gymnasiet, unga utanför skola och arbetsmarknad, skolledare, lärare, elevhälsans personal och andra aktörer som arbetar med barn och ungas hälsa till exempel arbetsförmedlingen, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin. Kvantitativa och kvalitativa metoder som enkätstudier, fokusgrupper, individuella intervjuer och workshops används för att besvara följande forskningsfrågor:

I) Hur upplevs hälsosamtalet av professionella och barn och unga, och vad är deras tankar om möjligheter att främja hälsolitteracitet och bidra till jämlik hälsa?

 

II) Hur beskrivs och förstås lärande och hälsa utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv och en pedagogisk praktik? 

III) Hur beskrivs en gemensam agenda för att främja barns och ungas hälsa ur professionellt perspektiv såväl som barns och ungas perspektiv?

IV) Hur skapar och upplever deltagande aktörer hälsofrämjande arbetssätt och hälsofrämjande organisationer med syfte att samverka i frågor om barn och ungas hälsa?

Läs mer >>

Kontakt

Kontakt

Catrine Kostenius

Professor i hälsovetenskap och flexitforskare

Tfn 070-200 04 64

Catrine.kostenius@kfbd.se

Forskning och utveckling går hand i hand!

Vi på Hälsoskolan genomförde en workshop om hälsofrämjande skolutveckling den 24/11 2018. Några elever var med och representerade de 51 tusen barn och unga som finns i Norrbotten. Läs mer>>