Meny
1707763-toddler-girl-looking-through-magnifier.jpg

Forskning i Hälsoskolan

Forskningen i Hälsoskolan i Norrbotten bygger på teorier om hälsofrämjande arbete med utgångspunkt i egenmakt och deltagande forskning med ett uppskattande fokus.

Hälsoskolan sätter fokus på hälsa och lärande med målsättning att bygga en hälsofrämjande samverkansstruktur som får genomslag i hela länet. Forskningen finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, som du kan läsa mer om här. 

Det övergripande syftet med forskningsstudierna är att beskriva och förstå deltagande aktörers erfarenheter av hälsofrämjande arbetssätt för att främja barn och ungas hälsa, samt formulera en gemensam agenda för att öka hälsolitteracitet och bidra till jämlik hälsa i Norrbotten.

Deltagarna i forskningsprojektet kommer från Norrbotten och är elever i årskurs 4, 7 och 9 samt årskurs 1 på gymnasiet, unga utanför skola och arbetsmarknad, skolledare, lärare, elevhälsans personal och andra aktörer som arbetar med barn och ungas hälsa till exempel arbetsförmedlingen, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin. Kvantitativa och kvalitativa metoder som enkätstudier, fokusgrupper, individuella intervjuer och workshops används för att besvara forskningsfrågorna.

Flexit 1: Hälsosamtal – utmaningar & möjligheter

Deltagare/metod: Skolsköterskor, lärare och elever, Öppna brev och intervjuer enskilt och i grupp

Frågor: Hur upplever professionella och barn och unga hälsosamtalet? Vad är deras tankar om möjligheter att öka kunskap om hälsa och bidra till jämlik hälsa?

Läs mer: Flexit studie 1, Flexit studie 1, Forskningsartikel Flexit studie 1, Forskningsartikel Flexit studie 1

Flexit 2: Hälsa och lärande i ord och bild

Deltagare/metod: Hälsosamtalets enkät analyseras, Photovoice med elever, skolsköterskor, lärare och unga utanför skola och arbetsmarknad

Frågor: Hur kan lärande och hälsa beskrivas och förstås? Hur kan denna förståelse användas praktiskt för att främja lärande och hälsa?

Läs mer: Flexit studie 2, Flexit studie 2, Kandidatuppsats

Flexit 3: Gemensam regional agenda för barn och ungas hälsa i Norrbotten

Deltagare/metod: Workshop med barn & unga och aktörer, Gruppintervjuer med deltagare

Fråga: Hur kan en gemensam agenda för att främja barns och ungas hälsa formuleras?

Läs mer: Flexit studie 3, Workshop

Flexit 4: Erfarenheter av skolan som en plats för hälsa och lärande

Deltagare/metod: Öppna brev från elever, skolpersonal och kommunpolitiker och en 5-D workshop

Fråga: Vilka är erfarenheter av skolan som en plats för hälsa och lärande ur är elever, skolpersonal och kommunpolitikers perspektiv?

Läs mer: Flexit studie 4, Flexit studie 4 artikel

Flexit 5: Skolpersonals samverkan för att främja elevers hälsa och lärande

Deltagare/metod: Skriftliga reflektioner under arbetets gång (trippellogg), Intervjuer i grupp eller par.

Fråga: Vilka är erfarenheterna av att delta i arbetet med hälsofrämjande skolutveckling?

Läs mer: Flexit studie 4-5

eBUP + Flexit 6: Främja elevers mentala hälsa i skolan

Deltagare/metod: Fokusgrupper

Fråga: Hur kan mental hälsa främjas i skolan ur ungdomars perspektiv?

Läs mer: Flexit studie 6

Läs vetenskaplig artikel flexit studie 6 

Ännu en vetenskaplig artikel om att främja ungas psykiska hälsa

 

 

 

Kontakt

Kontakt

Catrine Kostenius

Professor i hälsovetenskap och flexitforskare

Tfn 070-200 04 64

Catrine.kostenius@kfbd.se

Forskning och utveckling går hand i hand!

Vi på Hälsoskolan genomförde en workshop om hälsofrämjande skolutveckling den 24/11 2018. Några elever var med och representerade de 51 tusen barn och unga som finns i Norrbotten. Läs mer>>