Meny
352494-young-family-having-fun.jpg

Plan och bygg

Kommunerna har ett stort lagstadgat ansvar inom planerings- och bygglovsverksamheten enligt Plan- och Bygglagen, PBL. Länsstyrelsen spelar också en stor roll som tillsynsvägledare och överprövande myndighet.

Norrbottens Kommuner erbjuder utbildningar och konferenser inom området Plan och bygg. Vi arrangerar också nätverksträffar för bygglovshandläggare och planerare. Norrbottens Kommuner bjuder tillsammans med länsstyrelsen in till årligen återkommande Samhällsbyggnadsdagar.

Tillsammans med länsstyrelsen har vi också skapat en grupp för dialog och erfarenhetsutbyte. I den ingår ansvariga tjänstepersoner från kommunerna och länsstyrelsen. Gruppen kan också göra inspel till Tillväxtberedningen som är kommunernas och regionens gemensamma politiska samverkansorgan för utvecklingen av länet. Med vår nya regionorganisation kommer även Region Norrbotten att vara en naturlig part i gruppen.

Strandskyddet är ett område som utretts särskilt och om detta kan du läsa mer om under rubriken dokument.